Provozní podmínky

Provozní řád Rfitness

Adresa: Valašské Meziříčí 757 01, Palackého 594/1

Provozovatel: Martin Juřík, Prostřední Bečva 543, Psč: 756 56 Ičo: 01971417

Provozní doba: Provozní doba je umístěna na www.rfitness.cz a u hlavního vstupu.

Odpovědná osoba: Martin Juřík vedoucí manager

Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem Rfitness klubu a jeho klienty.

Klientem klubu se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstupu do klub umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky klubu (dále také jen „klient“).

Službami poskytovanými klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení klubu ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, masérské služby) dle nabídky klubu.

Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem klubu, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a na www.rfitness.cz a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o členství, pokud byla uzavřena, a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům klubu (personálu).

Během provozu klubu je přítomný personál, který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat vhodný sportovní oděv, čistou sportovní obuv a při samotném cvičení používat čistý ručník zapůjčený na recepci nebo vlastní.

Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout na místě k tomu určeném a ihned přezout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.

Pro odkládání věcí jsou určeny výhradně šatní skříňky opatřené digitálním zámkem. Za její uzamčení odpovídá klient. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Za peníze a další cennosti nese zodpovědnost každý klient sám. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu.

V případě zakoupení klubové karty dle aktuální nabídky klubu obdrží klient oproti záloze 100,-Kč čip, který mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Čip je majetkem klubu a je zapůjčen klientovi klubu, který se zavazuje jej chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při jeho vrácení. V případě ztráty či poškození čipu je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nového čipu, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze.

Klubová karta je nepřenosná a opravňuje ke vstupu pouze majitele této karty.

Klubová karta nelze prodloužit.

Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost neprodleně oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

Klient je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem  před uzavřením provozovny tak, aby opustil veškeré prostory včetně šaten a uzavřel účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.

Je přísně zakázáno vedení nepovoleného tréninku mezi externími osobními trenéry a klienty klubu.

Klient musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné.  Přivede-li však návštěvník klubu takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.

V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení.

Klient je povinen respektovat příkazy vedení Rfitness a trenéra. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby klub opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 6 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z kreditu.

Pro možnost on-line rezervace a storno poplatkům je nutný zůstatek kreditu ve výši 200Kč.

Do klubu je povoleno vnášet pouze nápoje zakoupené na recepci Rfitness.

V prostorách Rfitness je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachování lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 2.1.2016